PROPOZICE

56. ročník Rallye večerní Prahou

pořádá Autoklub Bílá labuť v AČR

 

ve spolupráci s Promotýmem Praha s.r.o.


a spolkem Chrysler Club Czechoslovakia z.s.

 

 

 

 

Program soutěže

 

SOBOTA 9. listopadu 2019

Výstaviště PVA Letňany

časy budou ještě upraveny !

07:30 - 09:30            Administrativní přejímka vozidel

09:30 - 09:45            Rozprava

10:00 - 12:00            Start denní etapy

17:00                         Konec denní etapy

19:00                         Start večerní etapy

23:00                         Konec večerní etapy

 

 

NEDĚLE 10. listopadu 2019

Autoklub České republiky, Opletalova 1337/29, Praha 1

10:30                        Zveřejnění výsledků soutěže

11:00 -12:00             Slavnostní vyhlášení vítězů

                                

 

 

 

 

Doprovodný program


SOBOTA 9. listopadu 2019

Výstaviště PVA Letňany


11:00- 17:00 Program k bezpečnosti silničního provozu s praktickými ukázkami:

 


Soutěže podporující znalosti a dovednosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu:

 • automobilový Logitech trenažér
 • cyklistický trenažér
 • motocyklový trenažér
 • automobilový X-box trenažér
 • písemné testy bezpečnosti silničního provozu
 • cyklojízdy – jízda zručnosti
 • první pomoc vč. resuscitační figuríny
 • znalost dopravních značek + viditelnost chodců
 • alkobrýle – překážková dráha / jednoduché úkony

 

Doprovodný program zaměřený na bezpečnost silničního provozu:

 • promítání instruktážních DVD s tématikou bezpečnosti silničního provozu
 • panel s reflexním oblečením a doplňky, návštěvníci mohou pomocí speciálního kukátka porovnat viditelnost různých materiálů za snížené viditelnosti.
 • výstavka dětských autosedaček s trenažérem pro nácvik poutání sedačky do auta
 • obrázkové testy pro předškoláky
 • PC hra Bezpečně do školy

Zvláštní ustanovení

náborové automobilové soutěže

Večerní Prahou

konané dne 9. listopadu 2019


1. Účel soutěže

Hlavním účelem soutěže je podchycení zájmu motoristů o motoristický sport tím, že si prověří jezdeckou obratnost, orientační schopnosti a znalosti dopravních předpisů. Účast v soutěži není spojena s náročnou úpravou nebo nadměrným opotřebováním vozidla ani s vysokými náklady soutěžících.

 

2. Účastníci

 

Soutěže se mohou zúčastnit řidiči a řidičky osobních vozidel, kteří mají platný řidičský průkaz pro vozidlo jimi řízené. Spolujezdec musí být starší 15 let. Do soutěže nebudou přijati držitelé platných licencí pro soutěže v automobilových orientačních soutěžích (AOS). Posádky jsou dvoučlenné.

Soutěžící budou rozděleni do čtyř kategorií:

 

            A         muž - řidič

            B          žena - řidička

            C          historické vozidlo

            D         elektromobil

Celkový počet posádek je omezen na 100. Pro zařazení do kategorií A a B je rozhodující řidič - řidička, který nesmí být během soutěže měněn. Havarijní pojištění se nevztahuje na jízdy zručnosti (JZ) a zvláštní zkoušky (ZZ).

 

3. Pořadatel a datum konání

Soutěž pořádají Autoklub Bílá labuť z.s. a Chrysler Club Czechoslovakia z.s. ve spolupráci se společností Promotým Praha s.r.o. 9. listopadu 2019.

 

4. Přihlášky

Přihlášení soutěžících je možné na internetové stránce www.vecerniprahou.cz do 5. listopadu 2019. Při překročení limitu soutěžících bude přihlašování ukončeno. Uhrazení účastnického poplatku 450 Kč proběhne v čase a v místě formální přejímky vozidla. V případě, že nebude naplněna kapacita a nebo za ty kteří se nedostaví je možno se přihlásit přímo v místě startu při administrativní přejímce.

 

5. Vozidla

Soutěže se mohou zúčastnit jen osobní automobily, které jsou přihlášeny k běžnému provozu a svou výbavou odpovídají platným předpisům. Do kategorie „historické vozidlo“ mohou být přihlášena vozidla vyrobená do roku 1988. Po celou dobu konání soutěže musí být vozidlo označeno startovním číslem (na okénku zadních dveří z obou stran). Startovní čísla obdrží účastníci u přejímky, jejich připevnění na vozidlo pořadatel nezajišťuje. Upozornění: Soutěžící je povinen ihned po skončení soutěže odstranit startovní čísla z vozu.

 

6. Oficiální vývěska

Oficiální vývěska se bude nacházet v prostoru administrativní přejímky. Na ní budou vyvěšeny všechny tiskové materiály týkající se soutěže (propozice, startovní časy, prováděcí ustanovení a případné změny v organizaci soutěže).

 

7. Přejímka

Administrativní přejímka se koná dne 9. listopadu 2019 v registračním stanu před hlavním vstupem do výstaviště Praha Letňany  od 7:30 do 9:00 hodin. Při přejímce předloží účastníci řidičský průkaz a doklady k vozidlu. Současně uhradí poplatek 450 Kč, ve kterém je vedle příspěvku na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním soutěže, obsaženo mimo jiné občerstvení při soutěži.

 

8. Jízda zručnosti

Jízdu zručnosti absolvují posádky mezi první a druhou etapou denní části soutěže. Absolvování jízdy zručnosti je povinné.


9. Trať soutěže

Trať vede na území hlavního Města Prahy a jeho okolí (Praha 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Praha-západ). Denní část měří cca 70 km. Večerní část měří cca 42 km. Trať nebude zvlášť označena, účastníci pojedou podle itineráře, který dostanou 2 minuty před startem denní části, a pak na začátku večerní části. Limit možného překročení stanoveného času na projetí denní a večerní části je 60 minut (samostatně pro denní a noční část soutěže) a v jednotlivých etapách těchto částí je možno jej čerpat nerovnoměrně, avšak při dodržení časového limitu (bod 14a).

Doporučujeme:

Maxiplán Prahy 1 : 20 000 (freytag@berndt Praha), kompas nebo buzolu, pauzák, měřítko, podložku, mobilní telefon s GPS měřením vzdálenosti apod.

 

10. Podmínky soutěže

Každý soutěžící je povinen

a) dodržovat pravidla silničního provozu,

b) zúčastnit se jízdy zručnosti,

c) vyplnit testy,

d) absolvovat zvláštní prvky určené v prováděcích ustanoveních soutěže,

e) projet stanovenou trať v čase, který je uveden v itineráři.

 

 

11. Kontroly na trati

Správnost průjezdu tratě je kontrolována časovými kontrolami (ČK), průjezdními kontrolami (PK), samoobslužnými průjezdními kontrolami (SPK) a tajnými kontrolami (TK).

 

a) časové kontroly (ČK)

 • jsou označeny návěštím umístěným 10-50 m před stanovištěm. Návěstí je označeno znakem hodin se žlutým podkladem kruhu. Stanoviště ČK je označeno stejným panelem se znakem hodin s červeným podkladem kruhu. Součástí stanoviště jsou hodiny viditelné a čitelné ze vzdálenosti nejméně 20 m. Konec oblasti je ve vzdálenosti 20 m za stanovištěm nebo je označen panelem se škrtnutým symbolem hodin.

V oblasti ČK platí zákaz vystupování posádky bez pokynu pořadatele, oprav, prohlídek vozidla, doplňování PHM, otáčení a couvání. Čas příjezdu do ČK je okamžik, kdy posádka v oblasti kontroly předá svůj jízdní výkaz (dále jen "JV") rozhodčímu. Před oblastí ČK - v případě čekání na svůj čas - musí soutěžící postavit své vozidlo tak, aby umožnil ostatním bezpečný a plynulý průjezd do oblasti ČK. O čas případného zdržení u nechráněného železničního přejezdu se neprodlužuje jízdní doba. Čas zdržení na trati vinou pořadatele nebo pro mimořádnou událost uplatní soutěžící v nejbližší ČK a připočte jej rovněž k jízdní době.

 

b) průjezdní kontroly (PK, SPK, soutěžní úkoly)

 • PK (obsluhované - živé) jsou označeny znakem razítka, kde průjezd zaznamenává pořadatel do jízdního výkazu.
 • SPK jsou označeny znakem razítka, kde vedle symbolu razítka je kontrolní písmeno nebo číslo, které posádka zapíše do JV.
 • PK může předat posádce i jinou informaci (např. otoč se apod.)
 • Soutěžní úkoly, které jsou uvedené v itineráři, zapíše posádka do JV. JV se zapisují postupně v pořadí na trati. V JV neškrtejte, nepřepisujte, nepište obyčejnou tužkou. Nedodržení tohoto pokynu se hodnotí jako údaj navíc.

 

c) tajné kontroly (TK)

 • sledují dodržování pravidel silničního provozu a nejsou značeny.

 

12. Zvláštní zkoušky

Jízda zručnosti (JZ) spočívá v projetí předem určené tratě podle plánku a splnění předepsaných úkolů. Projetí tratě je měřeno stopkami, které obsluhuje sám řidič. Startuje se s motorem v klidu. Během JZ smí být otevřeno pouze okno u řidiče. Při odstavení vozidla musí být vypnutý motor, zavřené dveře a vozidlo zabezpečené proti samovolnému pohybu.

Technický prvek plní soutěžící v prostoru a čase určeném pořadateli.

Testy z pravidel silničního provozu (PSP) a zdravovědy plní posádka před startem soutěže, kulturně poznávacích znalostí (KPZ) v průběhu soutěže. Čas na každý test je 3 minuty. Test z PSP a KPZ tvoří 5 otázek s uvedením 3 možných odpovědí, zdravotní 3 otázky se 4 odpověďmi. Soutěžící označí odpověď, kterou považují za správnou. Zvláštní zkoušku plní soutěžící dle pokynů pořadatelů.

 

13. Start soutěže

Start soutěže bude proveden dne 9. listopadu 2019 v 10:00 do denní části a ve 20:00 do večerní části v místě přejímky v 60 sekundových intervalech, startovní časy budou vyvěšeny na oficiální vývěsce dne 9. listopadu 2019 v 9:00 hodin. Soutěžící přijíždějí na start bez vyzvání a to nejméně 10 minut před svým startovním časem. Startuje se na povel startéra, s motorem v klidu. Při startu musí být motor uveden do chodu startovacím zařízením z místa řidiče do 1 min. Vůz, který nebyl takto nastartován, odtlačí posádka ve směru jízdy tak, aby nepřekážel ostatním, a může jej uvést do chodu jiným způsobem. Před startem musí být rozsvícena obrysová světla. Posádka, která se dostaví ke startu opožděně do 30 minut, je zatížena trestnými body a dostane nový startovní čas. Opoždění o více než 30 minut znamená vyloučení.

8 minut před startem obdrží soutěžící zdravotní test, 5 minut před startovním časem test z pravidel silničního provozu. Oba tyto testy soutěžící odevzdá při převzetí itineráře.

Test z kulturně poznávacích znalostí vyplní soutěžící v druhé části denní etapy a odevzdá jej v cíli spolu s JV, na splnění se připočtou k časům uvedeným v itineráři 3 minuty.

 

14. Bodové hodnocení

a)nedodržení stanoveného času k dojetí do ČK (s výjimkou cíle, kde
je povolen předčasný příjezd) opožděné dojetí za každou celou minutu
 
 do 10 minut5 TB
 od 11 do 30 minut 10 TB
 od 31 do 45 minut20 TB
 od 45 do 60 minut 30 TB
 dojetí po limitu 60 minutvyloučení
 předčasný příjezd za každou celou minutu 10 TB
b)chybný start 10 TB
c)vynechání ČKvyloučení
d)opožděný příjezd na start za každou minutu 10 TB
e)neprojetí živou PK 100 TB
f)chybějící údaj v SPK 100 TB
g)údaj v JV navíc 60 TB
h)nesprávná nebo chybějící odpověď na soutěžní úkol 30 TB
i)neprojetí místem TK 100 TB
j)porušení pravidel silničního provozu 50 TB
k)překročení povolené rychlosti za každý 1 km/hod 10 TB
l)zavinění nehody nebo hrubé porušení PSP vyloučení
m)nesprávná odpověď na otázku v testu 10 TB
n)

hodnocení zvláštního prvku bude uvedeno v prováděcích ustanoveních 

 
o)

hodnocení jízdy zručnosti:

 
 dosažený čas se měří na celé sekundy a je přepočítán na TB v poměru 1 sec. = 2 TB
 za každé poražení, vychýlení nebo odsunutí kuželky či překážky 10 TB
 chybný výjezd z řady vozidel 15 TB
 za nesplnění úkolu na přesnost (dojetí, zajetí, projetí, přejetí, přenesení předmětu, vynechání branky ve slalomu) 15 TB
 ostatní předepsané úkoly (např. odstavení vozidla) 10 TB
 otevřené okno na místě spolujezdce 50 TB
 za nedodržení správného pořadí jednotlivých úkolů 50 TB
 vynechání prvku 50 TB
 otevřené dveře během jízdy 50 TB

Nedokončení JZ nebo při nenastoupení k JZ z technických důvodů se posádce do výsledků započte bodová hodnota poslední posádky v pořadí JZ + 50 TB.

Hodnocení zvláštní zkoušky bude upřesněno v prováděcích ustanoveních.

 

15. Obecná ustanovení

Vyloučena bude posádka, která nechá za sebe plnit úkoly v soutěži. Ředitel soutěže má právo zatížit 100-500 TB nebo vyloučit posádku, která hrubě porušila sportovní chování (např. bezohlednost, opisování, předávání rozhodujících informací jiným posádkám).

 

16. Klasifikace

Hodnocení se provádí jediným bodovým systémem - počtem trestných bodů. Vítězí účastník s nejnižším počtem trestných bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek jízdy zručnosti, popřípadě lepší dosažený čas. Každá kategorie je hodnocena odděleně.

 

17. Připomínky a protesty

Připomínky lze podat písemně v cíli, nejpozději půl hodiny po dojetí do cíle. Ředitel soutěže je povinen na ně písemně odpovědět do vyvěšení výsledků. Připomínky k chybnému součtu trestných bodů lze podat do 20 minut po vyvěšení výsledků. Připomínky se podávají bez finančního vkladu.

Protesty lze podat pouze písemně a doložené vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu, popř. řediteli soutěže - do půl hodiny po zveřejnění výsledkové listiny, týká-li se protest výsledků - do půl hodiny po příjezdu do cíle, týká-li se protest jiné posádky. Protesty projednává soutěžní výbor za přítomnosti posádky, která jej podala. V případě uznání protestu bude vklad vrácen, v opačném případě propadá pořadateli. Proti jízdě zručnosti a tajným kontrolám PSP včetně radaru nelze podat protest.

 

18. Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků se uskuteční dne 10. listopadu 2019 v 11:00

 

19. Ceny

Hlavní cenou pro absolutního vítěze je putovní pohár. Věcné ceny budou rozděleny minimálně soutěžícím, kteří se umístili na prvních třech místech v každé kategorii, při respektování případných přání dárců. Seznam cen bude uveden v prováděcích ustanoveních.

 

20. Pokyny pro jízdu po trati

 • vzdálenosti mezi jednotlivými body jsou uvedeny v šipkovém itineráři orientačně a pouze vzájemně,
 • pro výjezdy z křižovatek platí pravidlo: u křižovatek neuvedených v itineráři pokračujte dále po hlavní silnici nebo - není-li značena - přímo,
 • během celé tratě je nutno dodržovat zákazy vjezdu,
 • jede se také podle sledu ulic. K absolvování tratě je tedy nezbytné mít k dispozici doporučené vydání plánu Prahy 1:20 000, v tomto plánu nalézt     ulice uvedené v itineráři a trať absolvovat přesně v tom pořadí ulic, jak jsou uvedeny. Jinak se vystavujete nebezpečí vynechání kontroly - a to jsou nemalé trestné body!
 • šipkový itinerář se čte vždy od shora dolů, nebo zleva doprava. Vzdálenosti uvedené v itineráři jsou měřeny na normálním denním počítači km stejném, jako má většina vozů, na kterých absolvujete soutěž,
 • trať se může jet i podle plánků, ve kterých jsou vyznačeny body průjezdu. Tyto body je nutno projet v předepsaném pořadí, projetí mimo bude potrestáno 20 TB. V pláncích jsou šipkami vyznačeny "jednosměrné" komunikace, popřípadě přikázaný směr jízdy. Tyto šipky je nutno respektovat a uvažovat zákazy jimi uvedené při volbě průjezdu,
 • pokud zabloudíte, doporučujeme vám pokusit se "chytit" na některém z dalších okének itineráře a v nejhorším případě jet přímo do nejbližší časové kontroly,
 • na trati se mohou vyskytovat doplňkové průjezdní kontroly (tzv. falešné), nenechte se jimi zmást a jeďte přesně podle itineráře (zapíšete-li je do JV, "získáte" 60 TB).

 

Žádáme posádky, které z jakéhokoliv důvodu odstoupily ze soutěže v jejím průběhu, aby tuto skutečnost oznámily v nejbližší časové nebo "živé" průjezdní kontrole (popř. i prostřednictvím jiné posádky nebo na některém z mobilních telefonů:

Jan Cihelka 777 775 672 a Jaroslav Skutil 777 698 777.

Případné dotazy zodpoví ředitel soutěže dne 9. listopdu 2019 v době od 8:00 do 9:00 hodin v prostoru administrativní přejímky.

 

21. Oficiální čas

Rozhodující je čas na hodinách stanoviště ČK.

 

22. Závěrečná ustanovení

Každý účastník se zúčastní soutěže na vlastní náklady a zavazuje se zachovávat veškeré předpisy a nahradit případné škody způsobené jím nebo ostatními členy posádky osobám třetím nebo pořadateli.

 

 

Čestné předsednictvo


JUDr. Vladimír Treybal

Čestný předseda AK Bílá Labuť

 

Ředitel soutěže

Jan Cihelka

 

Pořadatelé soutěže

Tajemník 
Hlavní pořadatelPetr Minářík
Trať odpolední etapyJaroslav Skutil 
Trať večerní etapyJaroslav Skutil 
Hospodář, adm. přejímkaEva Kopečková 
Technická přejímka Jaroslav Kolín 
Testy Jiří Formánek, MUDr. Richard Bokr 
Jízda zručnosti Jiří Gabriel, Václav Šiman 
Počítání výsledků Petr Minářík 

 

Doprovodný program a propagace

Promotým Praha s.r.o.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI AKCE

webdnes.cz
©2013